Privacyverklaring

Privacyverklaring Copijn Consultancy via website Bijenkoningin.nu

Bijenkoningin.nu is een brandnaam van Copijn Consultancy, gevestigd aan Groenekanseweg 90 A, 3737 AH Groenekan. Copijn Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Copijn Consultancy
Groenekanseweg 90 A,
3737 AH Groenekan

Websites: www.bijenkoningin.nu  
Sonne Copijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Copijn Consultancy. Zij is te bereiken op info@bijenkoningin.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Copijn Consultancy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerkt hebben en verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • evt. bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Copijn Consultancy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het toesturen van gekochte producten, zoals bijvoorbeeld de cursus natuurlijk imkeren en tickets voor andere cursussen en workshops.
 • Je toegang te verlenen tot de online leeromgeving indien dit onderdeel is van de cursus die je gekocht hebt.
 • Het verzenden van onze digitale nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Copijn Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Copijn Consultancy hanteert de volgende bewaartermijnen voor jouw persoonsgegevens:

 • Voor cursussen en workshops: I.v.m. de bewaartermijn van de belastingdienst voor facturen worden persoonlijke gegevens 7 jaar bewaard voor alle cursussen die je bij ons volgt.
 • Oud cursisten sturen wij enkel berichten met ons jaaraanbod en de vraag of ze zich in willen schrijven op de nieuwsbrief.
 • Nieuwsbrief: Voornaam Achternaam en mailadres bewaren wij voor onbepaalde tijd voor onze digitale nieuwsbrief in Mailchimp als je je daarvoor hebt aangemeld. Te allen tijden kan je jezelf uitschrijven voor de nieuwsbrief.
 • De e-mail van Copijn Consultancy wordt gehost bij CCC hosting. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails voor bepaalde tijd opgeslagen op de servers van de hostingpartij en op de laptops van Spruit Natuur en Milieu en Copijn Consultancy. Aan het eind van elk kalenderjaar wordt mail uit het voorgaande jaar verwijderd van deze computers.
 • Google Drive: wekelijks wordt er een back-up gemaakt van de website Bijenkoningin.nu. Deze back-up bevat de gegevens die u heeft ingevuld wanneer u iets heeft gekocht via onze webshop.
 • Google Analytics: De gegevens die we in Google Analytics verzamelen zijn niet te herleiden naar je persoonlijke gegevens. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit.
 • Online meetings: Wij maken gebruik van online diensten als zoom en teams. Hiervoor wordt uw emailadres gebruikt en zijn wij gebonden aan de bewaartermijn van deze servers van uw e-mailadres
 • De administratie wordt gedaan in e-boekhouden.nl. De bewaartermijn van uw gegevens van betaalde facturen voor de belastingdienst is 7 jaar.
 • Ons administratiekantoor CJB administratie heeft toegang toe e-boekhouden.nl en verzorgt de aangiftes.

 

Cookies

Voor onze website gebruiken wij cookies. Meer informatie daarover vindt u in ons cookiebeleid.

Delen van persoonsgegevens met derden

Copijn Consultancy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Copijn Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De database is gehost op de website, via CCC Hosting. Websitebeheer vindt plaats door FYI marketing, Spruit Natuur en Milieu en Copijn Consultancy. De betaalgegevens worden verwerkt door Mollie.

De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via aangegeven software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Alleen de noodzakelijke / geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. De apparaten waarop de gegevens te openen zijn, zijn tot een minimum beperkt en vergrendeld met een wachtwoord. Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.  

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van bijenkoningin.nu privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

Datalek procedure 

In het geval er toch een datalek mocht ontstaan dan wordt de datalek procedure in werking gesteld. Dit wil zeggen dat de eigenaar van bijenkoningin wordt ingeschakeld. Deze gaat kijken of er daadwerkelijk sprake is van een datalek van persoonsgegevens. Indien dit het geval is gaat deze indien mogelijk maatregelen nemen om het lek te stoppen en zo veel mogelijk informatie verzamelen. Indien het datalek mogelijkerwijs ‘ernstige gevolgen’ heeft, dan wordt het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Copijn Consultancy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bijenkoningin.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Copijn Consultancy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Copijn Consultancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via info@bijenkoningin.nu

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.